Moratòria lloguers de locals per a Pimes i Autònoms RDL 15/2020

El Govern, amb el RDL 15/2020 ha aprovat noves mesures adreçades al lloguer, arrel de la crisi generada pel COVID-19.

A qui va dirigida la mesura?
A autònoms i PYMES.

Sobre quin tipus de béns?

Locals i naus afectes a l'activitat econòmica.

Tipus de contractes afectats:

Arrendaments per ús diferent d'habitatge i arrendament d'indústria.

Tipus de mesura:

Aplaçament del pagament de la renda per un termini màxim de 4 mensualitats. El retorn s'haurà d'efectuar en un màxim de 2 anys.

Distinció tipus de propietaris*:
Per grans propietaris:
  • L'arrendatari ha de dirigir una carta sol·licitant l'aplaçament
  • Acceptació obligatòria pel propietari (gran tenidor)
Per petits propietaris:

  • L'arrendatari ha de dirigir una carta sol·licitant l'aplaçament
  • No hi ha la obligació d'acceptar la proposta per part del petit propietari
  • Es permet destinar la fiança dipositada per pagar total o parcialment les rendes, si bé caldrà restituir la fiança en el termini d'un any.
Acreditació requisits:

  • Suspensió de l'activitat (certificat AEAT)
  • Reducció de la facturació del mes natural anterior al que es sol·licita la mesura d'almenys un 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestre al que pertany aquest mes respecte l'any anterior (declaració responsable i l'arrendador pot demanar exhibició llibres comptables justificatius de la reducció de la mesura).
Termini per demanar la mesura:

Un mes des de l'entrada en vigor (fins 22/05/2020).

Aquesta mesura es pot sol·licitar sempre i quan prèviament no s'hagi arribat a un acord amb el propietari per una rebaixa o aplaçament del pagament de la renda.

* S'entendran com a grans propietaris els que tenen més de 10 immobles, no inclosos pàrquings i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2