Prestació extraordinària per subministraments bàsics "Ajuda 200 €"

Bona tarda

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert la convocatòria a uns ajuts de 200€ per a persones treballadores per destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. L’objectiu és ajudar a la sostenibilitat econòmica de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica arran de la crisi sanitària de la COVID-19.

A qui va dirigit?
A persones treballadores (persones físiques) que es trobin en algun dels supòsits següents:
 • Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
 • Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
 • Treballadora per compte aliè, fix discontinu, afectada per un ERTO d'acord amb el punt 6 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
 • Treballadora per compte aliè afectada per l'extinció del contracte de treball.
 • Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica.
Requisits
Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els següents requisits:
 • Ésser major de divuit anys.
 • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
 • Trobar-se en alguna de les següents situacions:
  • Ser treballador per compte aliè i haver estat afectat per un expedient de regulació temporal d'ocupació, d'acord amb els supòsits previstos als articles 22 (força major) i 23 (causes econòmiques, tècniques i de producció relacionades) del Reial Decret 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, o ser fix discontinu inclòs al punt 6 de l'article 25, o bé haver-li estat extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.
  • Ser treballador per compte propi i haver suspès o reduït la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.
 • Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al trenta per cent en comparació amb el mateix període de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones amb una antiguitat en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi inferior a 1 any, la comparació es realitzarà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d'inici efectiu del lloc de treball o de l'alta per compte propi, respectivament.
 • Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant el període de març i abril de 2020, han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals. A aquests efectes es computen els ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat familiar.
S'entén per unitat familiar la formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent els que siguin de simple veïnatge compartit.
 • La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.
 • En el cas dels treballadors fixs discontinus s'aplicaran al compliment dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició.
Termini?
Del 30 d'abril fins que s'exhaureixen els fons destinats a la prestació