COVID 19: MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L'OCUPACIÓ (RDL 18/2020)

El 13 de maig, es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació. (COVID 19) 

A continuació, detallem algunes de les mesures que es recullen: 

  • Es crea una nova “categoria” d’ERTO per a les empreses que puguin reiniciar la seva activitat, denominat “de força major parcial”, que durarà fins el proper 30 de juny per aquelles empreses que puguin iniciar la seva activitat. Durant aquest període, les empreses poden combinar treballadors en activitat i suspesos i els poden incorporar de forma parcial segons les necessitats que tinguin.
  • Es prioritza incorporar els treballadors afectats per ERTE, en la mesura necessària pel desenvolupament de l’activitat empresarial, primant els ajustaments en termes de reducció de jornada. 
  • Es prorroguen els ERTO per força major fins el 30 de juny per aquelles empreses que no puguin iniciar la seva activitat. 
  • En relació al manteniment de l'ocupació durant 6 mesos, aquests 6 mesos comencen a comptar des de la data de represa de l’activitat, entenent-la com la incorporació a la feina efectiva de persones afectades per ERTO (sigui total o parcial). Les empreses hauran de comunicar a l’autoritat laboral la renuncia total, si s’escau, a l’ERTO en un termini de quinze dies i al SEPE les variacions en les dades de persones treballadores incloses en aquests expedients. 
  • No es considerarà incomplert el compromís de manteniment de l’ocupació quan el contracte de treball s'extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador ni per la fi de la crida de les persones amb contracte fixe discontinu. 
  • Aquest compromís del manteniment de l'ocupació no resultarà d'aplicació en cas que l'empresa hagi de presentar concurs de creditors ni aquelles empreses que tinguin alta variabilitat o estacionalitat de l'ocupació. 
  • Les empreses que no compleixin aquest manteniment d'ocupació hauran de tornar l'import de les cotitzacions el pagament de les quals hagi estat exonerat amb recàrrec i interessos de demora. 
  • Així mateix, s'impedeix acollir-se a l’ERTO a les empreses domiciliades en paradisos fiscals i el repartiment de dividends durant l'exercici fiscal que correspon a l'expedient. Les empreses i entitats que s'acullin als beneficis derivats de la pròrroga dels ERTO per força major no podran procedir al repartiment de dividends durant l'exercici fiscal corresponent a l'aplicació dels ERTO. 
  • Es facilita la transició d'ERTO per força major a ERTO per causes ordinàries (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció) i es permetrà que es tramitin mentre estiguin vigents els primers, essent la data d'efectes inicial l'ERTO per causes ordinàries la de finalització de l'ERTO per força major. 
  • Es manté l'exoneració de les quotes a la Seguretat Social per aquells ERTOS de força major que no poden reiniciar l'activitat però varia per aquells que sí poden iniciar l'activitat ja sigui de manera total o parcialment. Aquí et fem un quadre resum:

Joresp
L'Assessoria de Premià de Dalt
Grup TAX