Moratòria lloguer pel COVID per PIMES i Autonoms i què passa amb l'IVA

Bona tarda, 
Actualitzem la informació que ja vam penjar sobre la Moratòria del lloguer afegint informació sobre el tractament de l'IVA en aquests casos.
covid lloguer iva

El Govern, amb el RDL 15/2020 ha aprovat noves mesures adreçades al lloguer, arrel de la crisi generada pel COVID-19.

A qui va dirigida la mesura?
A autònoms i PIMES.

Sobre quin tipus de béns?
Locals i naus afectes a l'activitat econòmica.

Tipus de contractes afectats
Arrendaments (lloguer) per ús diferent d'habitatge i arrendament d'indústria.

Tipus de mesura
Aplaçament del pagament de la renda per un termini màxim de 4 mensualitats. El retorn s'haurà d'efectuar en un màxim de 2 anys.

Distinció tipus de propietaris*:
Per grans propietaris:
  • L'arrendatari ha de dirigir una carta sol·licitant l'ajornament
  • Acceptació obligatòria pel propietari (gran tenidor)
Per petits propietaris:
  • L'arrendatari ha de dirigir una carta sol·licitant l'ajornament
  • No hi ha la obligació d'acceptar la proposta per part del petit propietari
  • Es permet destinar la fiança dipositada per pagar total o parcialment les rendes, si bé caldrà restituir la fiança en el termini d'un any.
Acreditació requisits:
  • Suspensió de l'activitat (certificat AEAT)
  • Reducció de la facturació del mes natural anterior al que es sol·licita la mesura d'almenys un 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestre al que pertany aquest mes respecte l'any anterior (declaració responsable i l'arrendador pot demanar exhibició llibres comptables justificatius de la reducció de la mesura).
Termini per demanar la mesura:
Un mes des de l'entrada en vigor (fins 22/05/2020).

Aquesta mesura es pot sol·licitar sempre i quan prèviament no s'hagi arribat a un acord amb el propietari per una rebaixa o aplaçament del pagament de la renda.

* S'entendran com a grans propietaris els que tenen més de 10 immobles, no inclosos pàrquings i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2

Què passa amb l'IVA del lloguer quan està afectat per la moratòria pel COVID?
Doncs, L'Agència Tributària ho aclareix en la nota que podeu veure si cliqueu el logo d'hisenda, en aquesta se'ns diu que si l'arrendador i l'arrendatari acorden una suspensió del contracte de lloguer o una moratòria, com pot ser en el cas del tancament temporal del negoci degut a l'estat d'alarma pel COVID 19, no es produirà el meritament de l'IVA durant aquesta suspensió o moratòria o carència.
Recomanem que qualsevol acord es faci per escrit i signat per les dues parts, ja que l'administració pot demanar en qualsevol moment que s'acrediti la moratòria, suspensió o carència del contracte de lloguer.
AEAT IVA LLOGUER