Subvencions per afavorir l'autoocupació dels joves inscrits al programa de Garantia Juvenil

Qui es pot beneficiar d’aquestes subvencions?

Els joves que abans de donar-se d'alta com a treballadors autònoms estiguin inscrits al programa de Garantia Juvenil en situació d'"inscrit beneficiari", d'entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos). L'alta com a treballador autònom ha de ser dins de l'àmbit temporal determinat a la convocatòria. 

Quins requisits específics han de complir els sol·licitants?

Estar inscrit al programa de Garantia Juvenil abans de donar-se d'alta com a treballador autònom. 
Haver iniciat l'activitat econòmica com a persona treballadora autònoma amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud d'aquesta ajuda. 
El domicili fiscal, i si procedeix, el centre de treball del beneficiari de la subvenció ha de ser a Catalunya. 
No estar contractat per compte aliè simultàniament a l'alta al règim especial de treballadors autònoms o la mutualitat corresponent com a sistema alternatiu al RETA durant el temps en què es gaudeixi d'aquesta ajuda. 
No haver estat beneficiari de les ajudes de la línia A que regula l'Ordre EMO/298/2015. 

No poden ser beneficiaris: 

Els joves socis de societats mercantils, cooperatives o societats laborals.
Els treballadors autònoms i col·laboradors.
Els joves acollits al programa de Garantia Juvenil que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom o per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d'inici de l'activitat. 
Els treballadors autònoms que estiguin donats d'alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA) o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA i simultàniament estiguin contractats per compte aliè. Aquest requisit s'ha de tenir en compte durant tota la vigència de l'actuació subvencionable. 
Els joves inscrits al programa de Garantia Juvenil que hagin estat beneficiaris de les subvencions que regula la línia A de l'Ordre EMO/298/2015, de 16 de setembre. 

Quines actuacions són subvencionables?

L'import de fins a 10.000 euros per a cada persona donada d'alta de manera ininterrompuda durant 12 mesos al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent per tal de garantir uns ingressos mínims de l'autònom a l'inici de la seva activitat econòmica. 

No poden accedir a aquesta ajuda els joves inscrits al programa de Garantia Juvenil que en l'edició anterior ja hagin gaudit d'aquesta modalitat d'ajudes regulades a la Resolució TSF/1985/2019, (DOGC 22.7.2019) tot i que presentin una nova sol·licitud d'ajuda per una activitat econòmica diferent de la qual ja van obtenir l'ajuda en la convocatòria anterior. 

Quin és l'àmbit temporal de les subvencions i el termini temporal per a presentar-les?
Poden sol·licitar les ajudes els joves, prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d'alta com a treballadors autònoms des de l'01/09/2019 fins la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció establertes, és a dir, fins el 15/09/2020. 

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica, a través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat), o de l'apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya (https://tramits.gencat.cat), o de l'apartat Tràmits del portal de Treball (https://treball.gencat.cat). 

Quina és la quantia màxima de la subvenció?

10.000 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta al RETA, règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent. 

Segons base 3 de l'Ordre TSF/18/2017, si es produeix la baixa anticipada abans que hagi transcorregut un període de 8 mesos d'alta ininterromputs, la persona beneficiària ha de tornar la totalitat de la subvenció rebuda. 

Si es produeix la baixa anticipada de l'autònom o autònoma transcorreguts 8 mesos de l'alta ininterromputs al règim especial dels treballadors autònoms o a la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al RETA, s'ha d'utilitzat la taula d'imports següent tenint en compte només els mesos complerts: 
      Mesos         Import subvenció   
 Menys de 8 0,00
 8 6.429,00
 9 7.143,00
 10 7.857,00
 11 8.571,00
 12 10.000,00

Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt