Derogat l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència a la feina

Amb la publicació ahir, 16 de juliol, al BOE de la Llei 1/2020, de 15 de juliol, es tanca la derogació de l'acomiadament objectiu per absentisme (art. 52.d de l'Estatut dels Treballadors).

Tot i que en realitat aquest article de l'Estatut dels Treballadors ja va ser derogat pel RD-Llei 4/2020, de 18 de febrer, ara se li dona força de llei. 

Què diu la Llei publicada avui al BOE?
Queda derogat l'apartat d) de l'article 52 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 
Queda derogat el Reial Decret-Llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència a la feina establert a l'article 52.d) de l'ET. 

Significa que no es pot acomiadar per estar de baixa per IT?
No. Una cosa és l'acomiadament objectiu per absentisme (art. 52d de l'Estatut dels Treballadors), que s'ha derogat, i una altra l'acomiadament disciplinari d'un treballador per baixa per IT. 

Tal i com ha sentenciat el Tribunal Suprem, l'acomiadament disciplinari d'un treballador de baixa per IT (si no hi ha causes que el justifiquin o aquestes no estan prou acreditades), serà declarat improcedent, però no nul. 

Només serà declarat nul si es compleixen els indicis fixats pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE): malaltia equivalent a discapacitat. 

Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt 
Grup Tax