Mesures RDL 25/2020 de suport a la reactivació econòmica i l'ocupació

Quines mesures introdueix el Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per a donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació?

El 3 de juliol es va publicar al BOE un nou Reial decret llei 25/2020 en la qual s'introdueixen les següents mesures.

  • Una Línia d'Avals de l'ICO per import de 40.000 milions d'euros per a impulsar nous projectes d'inversió empresarial entorn de dos eixos principals: la sostenibilitat mediambiental i la digitalització.

  • Un fons de 10.000 milions, que gestionarà la SEPI (Societat Estatal de Participacions Industrials), per a donar suport a la solvència de les empreses considerades estratègiques bé pel seu impacte social i econòmic o per la seva rellevància per a la seguretat, la salut de les persones, les infraestructures i les comunicacions o per la seva contribució al bon funcionament dels mercats.
  • Autoritza un pla "Renove 2020" per a l'adquisició de vehicles, aplicable a compres des del passat 16 de juny.

Sector turístic:
Hi ha tres mesures de suport al sector turístic espanyol.
  1. D'una banda, es posa en marxa un sistema de finançament de projectes per a la digitalització i la innovació del sector turístic, amb una dotació pressupostària de 216 milions d'euros per a l'exercici 2020. Es preveu la concessió d'un màxim de 1.100 préstecs per a cada exercici pressupostari, prenent com a base un préstec mitjà de 200.000 euros.
  1. D'altra banda, s'aprova la creació de l'instrument denominat 'Plans de Sostenibilitat Turística en Destins', l'objectiu dels quals és impulsar el desenvolupament de les destinacions turístiques situades en àrees rurals i d'interior.
  1. I, finalment, s'ha aprovat una moratòria hipotecària per a immobles afectes a activitat turística, a través de l'atorgament d'un període de moratòria de fins a dotze mesos per a les operacions financeres de caràcter hipotecari subscrites amb entitats de crèdit.
Beneficiaris de la moratòria hipotecària en el sector del turisme:
Treballadors autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que compleixin els següents requisits:
- Experimentin dificultats financeres a conseqüència de la crisi del Covid-19. És a dir, hagin sofert a la mitjana mensual dels mesos de març a maig de 2020 una reducció d'ingressos o la facturació d'almenys un 40% en la mitjana mensual dels mateixos mesos de l'any 2019. L'acreditació de la reducció dels ingressos o la facturació es realitzarà mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifiqui, podent fer-se a través:
  • La còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes
  • Llibre diari d'ingressos i despeses
  • Llibre de registre de vendes i ingressos
  • O del llibre de compres i despeses
Els treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció exigida per qualsevol mitjà de prova en dret.

Moratòria en el pagament del lloguer per a empreses i professional del sector del turisme
Si l'empresari o professional desenvolupa l'activitat turística en un immoble sota l'opció d'arrendament, l'arrendador haurà de concedir una moratòria de, almenys, el 70% de la quantia de la moratòria hipotecària, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no s'hagués aconseguit ja per acord entre totes dues parts.


Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt