Noves ajudes pels cellers

Avui 11 de novembre també s’han publicat en el DOGC unes noves ajudes dirigides als cellers i bodegues per fer front a les conseqüències de la COVID-19 per als cellers amb denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Qui se’n pot beneficiar?
Els cellers inscrits en alguna de les denominacions d'origen de Catalunya que tinguin treballadors/es d'alta afiliats al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d'altri agraris en algun moment del període inclòs entre l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.3.2020), i el 31 de desembre de 2020.

Què s’entén per celler?
El conjunt d'instal·lacions que es dediquen a l'elaboració i l'emmagatzematge de productes vitivinícoles, d'acord amb la definició que en fa la Llei 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura (DOGC núm. 8080, de 5.3.2020). 2.3 A efectes d'aquesta Ordre tenen la consideració de pime les empreses amb un màxim de 249 treballadors/es.

Quins requisits cal complir?
Els cellers, com a beneficiaris dels ajuts regulats en aquesta Ordre, han de complir els requisits següents:
a) Tenir la condició de celler d'acord amb la definició que estableix la base 2.2 anterior.
b) Estar inscrits a alguna de les denominacions d'origen de Catalunya.
c) Tenir la condició de pime d'acord amb la base 2.3 anterior. d) Tenir la seu social o seu operativa a Catalunya.
e) Tenir treballadors/ores afiliats al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d'altri agraris en algun moment del període inclòs entre l'entrada en vigor de l'esmentat Reial decret 463/2020, i el 31 de desembre de 2020.
f) Haver patit una reducció de la facturació de com a mínim el 20% durant el període inclòs entre el 14 de març de 2020, amb l'entrada en vigor de l'esmentat Reial decret 463/2020, i el 20 de juny de 2020, amb la finalització de l'última pròrroga de l'estat d'alarma, d'acord amb el també esmentat Reial decret 555/2020, de 5 de juny, i respecte del mateix període de l'any anterior.
g) Complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment
N’hi ha d’altres que li podem detallar.

Què es subvencionable?
És subvencionable el nombre de treballadors/es d'alta al Sistema especial per a treballadors/es per compte d'altri agraris en algun moment del període inclòs entre l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i el 31 de desembre de 2020

Quin és l’import de l’ajuda?
La subvenció consisteix en una aportació màxima de 1.200€ per cada treballador/a d'alta al Sistema especial per a treballadors/es per compte d'altri agraris en algun moment del període inclòs entre l'entrada en vigor de l'esmentat Reial decret 463/2020, de 14 de març, i el 31 de desembre de 2020.
L'alta al Sistema especial per a treballadors/es per compte d'altri agraris pot ser anterior a l'entrada en vigor de l'esmentat Reial decret 463/2020, de 14 de març; i la baixa, si s'escau, ha de ser en una.

L'import de la subvenció és en funció de la durada de l'alta de cada treballador/a al Sistema especial per a treballadors/es per compte d'altri agraris:
  • 900€ per una durada entre 2 mesos i menys de 4.
  • 1.200€ per una durada de 4 mesos o més.
L'import màxim de la subvenció per cada persona beneficiària és de 6.000 euros.

A tenir en compte:
Aquest ajut s'atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquest efecte.
El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a exhaurir la dotació pressupostària.

La convocatòria i el tràmit per sol·licitar l’ajuda estarán disponibles en breu i us informarem.

Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt 
Grup Tax