Ajornament Impostos 1r Trimestre 2021

Les declaracions d’impostos, liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des del dia 1 d’abril fins el 30 d’abril del 2021 es poden ajornar. 

Són totes aquelles a presentar durant el mes d’abril del 2021, és a dir, totes les declaracions del primer trimestre i les declaracions d’IVA mensuals corresponents al mes de març podran sol·licitar ajornament per un únic termini de sis mesos, sempre que:
  • L'empresa o autònom no hagi tingut en l'exercici 2020 un volum d'operacions superior a 6.010.121,04 euros.
  • El conjunt de les quantitats a ajornar juntament, si s'escau, amb els ajornaments encara vigents, no superi els 30.000 euros (xifra que actuarà com a límit de les quantitats a ajornar en el cas que hi hagi un excés).

En aquest cas excepcional, durant els primers quatre mesos, no es meritaran interessos.

La sol·licitud d'ajornament, es presentarà juntament amb la declaració de l'impost corresponent.

Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt 
Grup Tax