Si durant el 2020 has estat un empleat en ERTO, saps que pots ajornar el pagament de la Renda?

L’Ordre HAC/320/2021, publicada al BOE el dia 7 d’abril, regula el fraccionament extraordinari pel pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’IRPF de l’exercici 2020 per a beneficiaris de prestacions vinculades a expedients de regulació temporal de l’ocupació durant l’any 2020.

Aquesta modalitat de fraccionament, optativa pel contribuent, es pot aplicar en supòsits de tributació individual i en els casos de tributació conjunta.

La sol·licitud d’aquest fraccionament haurà de reunir els següents requisits:

a) Que el sol·licitant, o qualsevol dels membres de la unitat familiar en cas de tributació conjunta, hagi estat inclòs en un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació durant l’any 2020, havent estat perceptor en aquest exercici de les corresponents prestacions.

b) Que no excedeixi de 30.000 euros l’import en conjunt que es trobi pendent de pagament pel sol·licitant, tant en període voluntari com en període executiu, dels deutes de dret públic gestionats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal.

A efectes de la determinació de l’import de deute assenyalat, s’acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes als quals es refereix la pròpia sol·licitud, com qualsevol altre del mateix deutor pels quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, excepte que estiguin degudament garantits.

Els deutes acumulables seran aquells que constin a les bases de dades de l’òrgan de recaptació competent, sense que sigui precisa la consulta a altres òrgans o organismes a efectes de determinar el conjunt d’aquests. No obstant això, els òrgans competents de recaptació computaran aquells altres deutes acumulables que, no constant a les seves bases de dades, els hi hagin estat comunicats per altres òrgans o organismes.

c) La declaració de l’IRPF s’ha de presentar dins del termini voluntari d’autoliquidació i ingrés, sense que es pugui fraccionar l’ingrés derivat d’autoliquidacions complementàries presentades amb posterioritat al 30 de juny del 2021, o dia hàbil immediatament posterior, en cas de ser inhàbil.

Els contribuents als quals es refereix l’article 93 de la LIRPF (règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol no podran aplicar aquesta modalitat de fraccionament.

El pagament del fraccionament sol·licitat s’efectuarà en sis fraccions, amb venciment els dies 20 de cada mes, essent el primer el dia 20 de juliol del 2021, i no es meritaran interessos de demora durant aquest fraccionament ni serà necessària l’aportació de garantia.

Aquest fraccionament és incompatible amb el previst a l’article 62.2 del Reglament de l’IRPF (60% en el moment de presentar la declaració, i la segona del 40%), i amb el règim general d’ajornament o fraccionament del pagament previst a l’article 65 de la LGT.

Joresp 
L'assessoria de Premià de Dalt 
Grup Tax