Interés Legal del diner pel 2022

Amb els Pressupostos Generals de l'Estat, a la disposició addicional quaranta-sisena, s'ha aprovat l'interès legal del diner pel 2022

• L'interès legal del diner queda establert en el 3% fins el 31/12/2022.
• Durant el mateix període, l'interès de demora a que es refereix l'article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, serà el 3,75%.
• Durant el mateix període, l'interès de demora a que es refereix l'article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, serà el 3,75%.

Joresp 
L'Assessoria Tax de Premià de Dalt