IPREM pel 2022

En la disposició addicional centèsima primera de la LLei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2022, determina l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM)

• IPREM diari: 19,30 euros.
• IPREM mensual: 579,02 euros.
• IPREM anual: 6.948,24 euros.

En els supòsits en que la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència a l'IPREM en aplicació del que s'estableix en el Reial Decret-llei 3/2004, de 25 de juny, la quantitat anual de l'IPREM serà de 8.106,28 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, excepte que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.948,24 euros.

Joresp
L'Assessoria Tax de Premià de Dalt