Pla de control Tributari 2022: Impost sobre Societats

El passat 31 de gener, el BOE va publicar el pla de control tributari amb la seva lluita contra el frau fiscal pel l’exercici 2022. Resolució del 26 de gener del 2021, publicada el 31 de gener.

Impost sobre Societats (IS)
1. Dades Fiscals per liquidar el Model 200
Ja des de la liquidació del Model 200 de l’exercici 2019 la AEAT posa a disposició del contribuent (igual que passa amb les dades fiscals d’IRPF) cada vegada més informació tributària de la qual disposa (pagaments fraccionats realitzats, retencions suportades, subvencions, imports pendents d’aplicar procedents d’exercicis anteriors en Bases Imposables Negatives, deduccions, etc. les sancions i recàrrecs generats per l’Agència Tributària i altres dades notificades al contribuent).

Per l’exercici 2022, a més trobarem molts més AVISOS ADVERTÈNCIES generats durant la presentació del model 200; es permetrà aquesta possibilitat tant per la presentació per part de contribuents que utilitzaven el formulari del model 200 (Societats Web, com fins ara) com per a presentacions realitzades a través de serveis web (no disposaven d’aquesta possibilitat prèviament).

2. Ajustaments Extracomptables del Model 200
Durant la liquidació de l’exercici 2020 hem assistit a la complementació obligatòria (per primera vegada) de l’apartat de Correccions al Resultat Comptable. Doncs bé, pel 2022 (liquidant l’exercici 2021), trobarem la informació sobre els ajustaments comptables omplerts a l’exercici anterior “condicionant” la complementació que d’aquest apartat hem de realitzar.

3. Bases Imposables Negatives
Es continuarà durant l’exercici 2022 el Pla especial de comprovació en relació amb aquells contribuents que han consignat reiteradament a les seves declaracions bases imposables negatives a compensar i deduccions pendents d’aplicar a l’Impost sobre Societats; es vigilaran societats que han consignat reiteradament a les seves declaracions bases imposables negatives a compensar i deduccions pendents d’aplicar a l’Impost sobre Societats.

Buscant que aquestes bases no redueixin indegudament la tributació en exercicis següents (per la societat que les va generar o per altres que continuïn la seva activitat), es produiran actuacions de control sobre societats de baixa xifra de negocis, incidint especialment en expedients on existeixin bases imposables negatives, per tal de verificar l’existència del saldo, la seva exactitud, l’origen d’aquest i, comprovar aquestes bases imposables negatives declarades ja aplicades o que estiguin pendents de compensació.

D’altra banda, per la liquidació del Model 200 de l’impost de l’exercici 2021 (a realitzar durant 2022), s’oferirà el càlcul de les Bases Imposables Negatives pendents d’aplicar d’acord amb les declaracions presentades pel contribuent, i no únicament la dada consignada al quadre d’arrossegament del model 200 com passava durant l’exercici 2020.

4. Societats inactives
Per l’exercici 2022 l’Agència Tributària es continuarà amb la realització d’actuacions conjuntes de les àrees de Gestió i d’Inspecció sobre societats amb import net de xifra de negocis reduït i inactives: comprovacions limitades i inspeccions.

Considerant que en alguns casos, aquestes persones jurídiques inactives resulten potencialment ocultadores de la veritable titularitat de béns i drets, es preveuen determinades conseqüències:
 • Tancament de la pàgina del Registre Mercantil que és, a més de la conseqüència de l’incompliment de certes obligacions registrals, una sanció que deriva de l’incompliment reiterat d’obligacions fiscals que determinen, prèviament, la baixa en l’Índex d’Entitats.
 • Revocació del NIF, que impedeix la continuïtat de la vida fiscal de la societat, doncs tindrà com a conseqüències:
  • Pèrdua de validesa a efectes identificatius en l’àmbit fiscal fins que es rehabiliti aquest número o s’assigni un nou número d’identificació fiscal.
  • Impossibilitat de realitzar inscripcions al registre públic.
  • Impossibilitat de realitzar càrrecs i abonaments en comptes o dipòsits oberts en entitats de crèdit.
  • Impossibilitat d’obtenir el certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries.
  • Baixa al Registre d’operadors intracomunitaris (ROI) i al de Devolució Mensual (REDEME).
Es pretén assegurar una adequada depuració dels censos, de manera que només aquelles societats que realment intervinguin en l’àmbit comercial o econòmic mantinguin la seva plena vida jurídica-fiscal. Significativa també l’articulació d’eines que permetin detectar l’alta al cens de nous contribuents amb conductes tributàries que es puguin retreure en el passat, sobre els que es pretén realitzar un seguiment per tal de prevenir possibles incompliments tributaris futurs.

5. Altres aspectes
També podem ressaltar, que seguiran essent objecte de seguiment particular en aquest tribut:
 • Al 2022 es realitzarà una campanya tendent a verificar l’adequat compliment de les obligacions d’informació sobre operacions vinculades que s’han de declarar al model 232.
 • La indeguda incorporació als resultats de l’activitat de despeses personals dels socis no relacionats amb aquesta.
 • La utilització de formes societàries i les relacions d’aquestes amb els socis, treballadors, administradors o persones vinculades amb ells, així com amb altres societats controlades per les mateixes persones, amb la finalitat de verificar si s’està produint una minoració improcedent de la correcta tributació de l’activitat desenvolupada.
 • La interposició de persones jurídiques que serveixin com a instrument per tal de canalitzar rendes de persones físiques la tributació de les quals es veu reduïda de manera irregular per l’actual diferència de tipus impositius entre ambdós tributs (IRPF i Societats).
 • Respecte de petits grups fiscals amb reduïda xifra de negocis consolidada, amb un número molt limitat d’entitats integrants del grup, es tindrà especial atenció al què afecta a:
  • La compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors.
  • Control de l’estricte compliment dels requisits legals exigits per la integració d’entitats al grup, excloent-ne a aquelles que no compleixin tots els requisits necessaris per la integració al grup.

Joresp 
L'Assessoria Tax de Premià de Dalt