MESURES URGENTS EN RESPOSTA A LA GUERRA D'UCRAÏNA

Avui dimecres 30 de març, el BOE publica el Reial Decret-llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, que estaran en vigor fins el proper 30 de juny del 2022. A continuació, te’n fem un breu resum:

DESCOMPTE DIRECTE DE 20 CÈNTIMS PER LITRE DE GASOLINA:

Es realitzarà una bonificació en la gasolina, el gasoil A i B, el gasoil per a ús marítim, els gasos liquats de petroli per a la propulsió de vehicles, el gas natural comprimit liquat per a vehicles, el gas natural liquat, el bioetanol, el biodièsel, així com les barreges de gasolina amb bioetanol o de gasoil amb biodièsel que requereixin etiquetat específic. També donarà dret a la bonificació l’adquisició de l’additiu adblue.

En total el descompte serà de 20 cèntims per litre (15 amb càrrec a Pressupostos i els altres 5 cèntims a les petrolieres, que quedaran eximides si apliquen voluntàriament descomptes superiors a aquesta quantitat).

El Govern assumirà el descompte de 5 cèntims per litre de carburant que inicialment correspondria a les petrolieres, en el cas de les petites gasolineres, és a dir, aquelles la facturació de les quals sigui inferior a 750 milions d’euros, decidissin no aplicar la bonificació de 5 cèntims. Les petrolieres amb capacitat de refinament que superin els 750 milions sí que hauran d’aportar aquests 5 cèntims.

Hisenda també ha definit la figura que denomina “col·laborador” en la gestió d’aquesta bonificació. Es qualificaran com a col·laboradors aquells que ostentin la titularitat dels drets d’explotació de les instal·lacions de subministrament de combustibles i carburants al detall, així com les empreses que realitzin les vendes directes als consumidors finals dels productes objecte de bonificació. D’aquesta manera, la bonificació s’aplicarà al punt de venda i proveïment. Aquests col·laboradors podran sol·licitar la devolució de les bonificacions efectuades.

Per tal de fer-ho, hauran de presentar mensualment, en els primers 15 dies naturals de maig, juny i juliol, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària o de l’Administració foral. Així mateix, l’operador també podrà sol·licitar, abans del 15 d’abril del 2022, a la AEAT o a l’Administració foral una bestreta a compte que es podrà sol·licitar per l’import màxim de la bonificació que correspondria al 90% del volum mitjà mensual dels productes inclosos en l’àmbit d’aquesta bonificació venudes durant l’any 2021.

PROHIBICIÓ D’ACOMIADAMENT OBJECTIU

A la possibilitat d’acudir als ERTO del de l’article 47 ET, es dona la possibilitat de complementar amb altres mesures complementàries que són les següents (art. 44RDL 6/2022):

1. Les empreses beneficiàries dels ajuts directes no podran justificar acomiadaments objectius basats en l’augment de les despeses energètiques.
2. Les empreses que s’acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes regulades a l’article 47 ET per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no podran utilitzar aquestes causes per realitzar acomiadaments.
3. A aquesta nova prohibició d’acomiadar s’hi uneix la ja existent per la qual les empreses que hagin acudit a l’Erto han de mantenir l’ocupació i no poden reduir la plantilla.

UN INCREMENT DEL 15% DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL

A l’art. 45 RDL 6/2022 s’estableix que els beneficiaris de l’ingrés mínim vital tindran un increment del 15% en les mensualitats d’abril, maig i juny del 2022. Aquest increment també serà d’aplicació, en els mateixos termes, a les sol·licituds d’aquesta prestació que hagin estat presentades a la data de l’entrada en vigor d’aquest RDL 6/2022, però no hagin estat resoltes, així com aquelles que es presentin amb posterioritat, sempre que els efectes del seu reconeixement no siguin posteriors a l’1 de juny del 2022.

L’increment s’efectuarà sobre el conjunt de la nòmina, és a dir, incloent el complement d’ajut a la infància, vigent des de l’1 de gener i que estableix un ajut de 100 euros per fill menor de 3 anys, 70 euros per a menors d’entre 3 i 6 anys i 50 euros per nen menor d’entre 6 i 18 anys, per les llars que el perceben.

A més, s’inclou un tractament especial per les dones víctimes de tracta, a les quals es facilitarà l’accés a l’IMV i la derivació als recursos assistencials.

La disposició transitòria 5ª RDL 6/2022 estableix els beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital que vulguin sol·licitar el bo social hauran de presentar la documentació necessària davant la comercialitzadora, ja que encara no hi ha l’aplicació telemàtica que comprovi automàticament això.

La disposició transitòria 7ª RDL 6/2022 regula el règim d’obligacions aplicable a les prestacions d’ingrés mínim vital causades des de l’1 de juny del 2020.

QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL PER EMPRESES

L’art. 37 RDL 6/2022 recull les mesures per a reforçar la liquiditat de les empreses i treballadors, en línia amb les aprovades durant la pandèmia mitjançant ajornaments a un interès molt reduït. En concret, es tracta de mesures de liquiditat per a empreses de diversos sectors afectats per la conjuntura actual, com són els ajornaments especials de les quotes a la Seguretat Social a un interès molt reduït, del 0,5%, set vegades inferior a l’habitual, en aquests sectors:
Empreses amb treballadors en alta al Règim General de la Seguretat Social i els treballadors inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942), la meritació dels quals tingui lloc entre els mesos d’abril a juliol del 2022, en el cas de les empreses, i entre els mesos de maig a agost del 2022, en el cas de treballadors autònoms.
Les empreses i treballadors inclosos al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar i els treballadors per compte propi inclosos en el mateix règim, que sol·licitin un ajornament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta la meritació de les quals tingui lloc entre els mesos de març i juny del 2022 en unes condicions més favorables que les contemplades amb caràcter general per l’aplicació d’aquesta figura, atenent a les dificultats que té el sector marítim-pesquer.
Així mateix, s’estenen a més aquests ajornaments per les empreses Sistema Especial Agrari (de març a juny) i per a autònoms que pertanyen al Sistema Especial per a Treballadors per compte propi (SETA), d’abril a juny.

APROVAT EL MECANISME RED PER LES AGÈNCIES DE VIATGE

L’activació del Mecanisme RED pel sector de les agències de viatges permetrà que s’hi acullin les empreses l’activitat de les quals es classifiqui en els codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009) 7911, 7912 i 7990 a data 31 de març del 2022.

Aquestes empreses podran sol·licitar l’aplicació de les mesures de reducció temporal de jornada i suspensió de contractes de treball pròpies del Mecanisme RED sectorial entre l’1 d’abril i el 31 de desembre del 2022. El mecanisme romandrà activat per aquest període i perdrà la seva vigència i efectes el 31 de desembre del 2022, amb independència de la data de la sol·licitud de l’empresa.

Les empreses que s’adhereixin al RED tindran una exoneració del 40% de les cotitzacions dels seus treballadors a la Seguretat Social però estaran obligats a presentar un pla de requalificació amb accions de formació per tal de possibilitar la recol·locació dels treballadors en un altre lloc dins de la mateixa empresa, o bé en altres empreses.


BO SOCIAL DE LA LLUM

El sistema que s’ha articulat ha estat ampliar fins el 30 de juny la decisió que es va posar en marxa el passat mes de setembre, quan es van prendre les primeres mesures contundents per atacar el problema de la pujada del preu de l’electricitat. És a dir, retallar els beneficis extraordinaris que obtenen les elèctriques gràcies a la repercussió dels preus de la generació amb gas sobre la generació d’energies més barates, nuclear i renovables, sobretot.

Però més enllà d’aquesta ampliació temporal, l’ampliació de l’impacte de la mesura ve pels contractes que es veuran afectats: a partir d’ara seran tots i no només els que actualitzaven els seus preus en base als preus que marcava el mercat diari, com ha estat passant durant l’últim mig any.

D’aquesta manera, a partir de l’1 d’abril tots els contractes que renovin les companyies elèctriques i tots els nous, inclosos els que tinguin energia contractada a termini a un preu fixe, tindran un topall de 67 euros el MWh. Fins i tot es veuran afectats per aquesta minoració de beneficis els contractes que se signen entre societats d’un mateix grup, pels quals es tindrà en compte el preu final de comercialització, segons van explicar ahir fonts del Ministeri per la Transició Ecològica. Els fons recaptats es destinaran a reduir els càrrecs repercutits als consumidors.

D’altra banda, s’aplicarà de manera automàtica a aquelles persones que reben el salari mínim vital i es prendrà com a referència la unitat de convivència, enlloc de la unitat familiar. Augmenta en 0,3 i 0,5 la ponderació per adults i nens de l’Iprem (indicador públic de renda) amb el qual es calcula el bo. 

Joresp 
L'Assessoria Tax de Premià de Dalt