Haig de presentar la Declaració de la Renda del 2022

El passat 11 d'abril va començar el termini per a presentar per internet la declaració de la Renda de 2022. Un termini que, com vam veure, finalitza el 30 de juny de 2023, excepte per a les declaracions amb resultat a ingressar que es desitgin domiciliar al compte, el termini de presentació del qual finalitza el 27 de juny.

Qui està obligat a presentar la declaració de la Renda 2022?

No tots els contribuents estan obligats. 
L'article 96 de la Llei de l'IRPF contempla una sèrie d'imports que, de no superar-se, exoneren de l'obligació de declarar:
 • Fins a 22.000 euros anuals de rendiments íntegres del treball, en cas que:
  • Procedeixin d'un únic pagador,
  • Procedeixin de diversos pagadors, però la suma del segon i els restants pagadors per ordre de quantia no superi els 1.500 euros anuals en conjunt.
  • Procedeixin de diversos pagadors però es tracti de pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats i prestacions d'assegurances de dependència i s'hauria presentat el model 146 perquè la determinació del tipus de retenció aplicable s'hagués realitzat d'acord amb el procediment especial (com si procedissin d'un únic pagador).
 • Fins a 14.000 euros anuals de rendiments íntegres del treball, quan:
  • Procedeixin de diversos pagadors i la suma del segon i els restants pagadors per ordre de quantia superi els 1.500 euros anuals.
  • Es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
  • El pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
  • Es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció (retribucions percebudes per la condició d'administradors, derivades d'impartir cursos, conferències i similars, o corresponents a l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques en les quals es cedeixi el dret a la seva explotació).
 • Fins a 1.600 euros anuals en el conjunt de rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte (s'exclou als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva en les quals la base de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar a la base imposable).
 • Fins a 1.000 euros anuals en el conjunt de rendes immobiliàries imputades (article 85 LIRPF), rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges protegits o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics.
D'altra banda, no hauran de declarar els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d'activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

Joresp 
L'Assessoria Tax de Premià de Dalt 
Gestoria Administrativa