Llei de Mòduls pel 2012

En data 29/11/2011 es publica la llei de Mòduls per l'exercici 2012.
Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, per la que es desenvolupen per l'any 2012 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit. BOE 287