HISENDA ESTUDI UNA EXEMPCIÓ FISCAL EXTRA PER PROMOURE EL PLA ANTIDESNONAMENTS

El nou marc hipotecari.
El pla antidesnonaments presentat dimecres tindrà una doble vessant fiscal. A més de les facilitats de que gaudirà la banca per desgravar les despeses en què incorrin en retardar un embargament, Hisenda estudia una exempció total o parcial dels impostos vinculats a la dació en pagament.