MODIFICACIÓ RECÀRRECS DE LA SEG.SOCIAL

RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. BOE de 14 de juliol. 
ENTRADA EN VIGOR: 15 DE JULIOL DE 2012
Principals modificacions en matèria de Seguretat Social 
MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE RECÀRRECS A LES QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL 

En l'anterior normativa, quan es presentaven els documents de cotització dins del termini reglamentari però les quotes s'havien ingressat fora de termini els recàrrecs eren del 3%, 5%, 10% i 20% segons el mes fora de termini en què s'ingressessin les quotes degudes. Amb la nova normativa, el recàrrec s'unifica en el percentatge del 20 per cent.


EXCLUSIÓ DE CONCEPTES PER A LA BASE DE COTITZACIÓ AL RÈGIM GENERAL
S'exclouen de la base de cotització:
 • Les indemnitzacions per acomiadament o cessament, en les quanties màximes establertes en l'Estatut dels Treballadors i normes de desplegament.
 • Les indemnitzacions per defunció, trasllat i suspensions. Ara bé, d'aquests conceptes només estaran exempts els imports màxims previstos a la norma sectorial o conveni col·lectiu. 
 • S'ha de determinar el límit màxim que no podran superar els conceptes no computables per a la base de cotització.
S'eliminen les exclusions de la base de cotització ABANS VIGENTS següents: 
 • Menyscapte de diners
 • Desgast d'estris o eines
 • Adquisició de peces de treball
 • Els productes en espècie concedits voluntàriament per les empreses. 
 • Les percepcions per matrimoni.
Amb l'eliminació d'aquestes exclusions s'assimilen els rendiments de treball a efectes de cotització a la Seguretat Social, pel que fa al tractament que se'ls atorga en la retribució a l'efecte de l'IRPF. D'aquesta manera aquells conceptes que són considerats com a renda en la norma tributària, i com a tals tributen a efectes de l'IRPF, siguin també inclosos en la base de cotització a la Seguretat Social. 

SUPRESSIÓ DEL DRET A L'APLICACIÓ DE BONIFICACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL
Amb efectes de les quotes meritades a partir del mes d'agost de 2012, se suprimeixen totes les bonificacions a què tenen dret les empreses referents a la contractació, llevat de les excepcions següents:
 • Persones amb discapacitat (Ley 43/2006, de 25 de desembre, Article 2n, apartats 2 i 3)
 • Contractes a través del nou contracte de suport als emprenedors (Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrer. Art. 4 º) 
 • Transformació de contractes en pràctiques, de relleu i substitució en indefinits (Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrer. Art.7 º
 • Mesures de suport a la suspensió de contractes i a la reducció de jornada (Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrer. Art.15) 
 • Noves altes de familiars en el Règim de Treballadors Autònoms (Ley 3/2012. De 6 de juliol. Disposició addicional 11 º)
 • Persones que substitueixen a treballadors en períodes de descans per maternitat, adopció o acolliment (Real Decreto Ley 11/1998, de 4 de setembre, Ley 45/2002, de 12 de desembre. Disposició addicional novena i Ley 12/2001, de 9 de juliol. Disposició addicional segona) 
 • Víctimes de violència de gènere (Ley 43/2006, de 25 de desembre, Article 2n, apartats 4 i 4 bis). (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de desembre, article 21.3)
 • Treballadors en situació d'exclusió social (Ley 43/2006, de 25 de desembre, Article 2, apartat 5) 
 • Persones amb discapacitat que causin alta inicial en el Règim de Treballadors Autònoms (Ley 45/2002, de 12 de desembre, Disposició Addicional 11)
 • Contractació de cuidadors en famílies nombroses (Ley 40/2003. Art, 9) 
Font: Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida