Llei d'horaris comercials

Nova redacció de l'Article 1 d'Horaris Comercials:
"1. Els establiments comercials poden establir lliurement l’horari de la seva activitat, sens perjudici de la legislació laboral. No obstant això, els establiments comercials de venda al públic de mercaderies, podran establir l'horari comercial de la seva activitat tenint en compte el següent:
a) Els establiments comercials no poden romandre oberts, ni realitzar cap activitat de venda entre les 22 h i les 7 h. Els dies 24 i 31 de desembre han d’avançar el seu horari de tancament a les 20 h.
b) El nombre màxim d'hores en que els establiments comercials poden romandre oberts és de 12h.
c) El temps setmanal d’obertura d’aquests establiments els dies feiners és de setanta dues-hores, com a màxim.
d) El nombre de diumenges i festius en què poden romandre oberts els establiments és de 8 l'any en total.
e) Els establiments comercials han de romandre tancats amb caràcter general els dies 1 i 6 de gener, Diumenge i Dilluns de Pasqua, 1 de maig, 24 de juny, 11 de setembre i 25 i 26 de desembre.
També han de romandre tancats el dia 23 de juny quan s’escaigui en diumenge.
3. Els comerciants, dins el marc establert en l'apartat 2, poden fixar lliurement la distribució de l'horari general durant els dies feiners de la setmana, i també l'horari corresponent als diumenges i festius d'activitat autoritzada.
4. La direcció general de comerç pot autoritzar a modificar la franja horària establerta per la lletra a) de l'apartat 2 pels establiments situats en una zona determinada o per a tot un terme municipal, amb la sol·licitud motivada prèvia de l'ajuntament corresponent, que ha d'aportar la delimitació de la zona afectada (...)