La Factura Simplificada

El dia 01/12/2012 s’ha publicat el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació. Amb aquest no reglament, queden substituïts els TIQUETS per la FACTURA SIMPLIFICADA. Aquest nou reial decret entrarà en vigor l’01/01/2013.
Un tret important és que totes les empreses podran emetre aquest tipus de factures si no superen, IVA inclòs, els 400,00 €.