Les empreses estrangeres no residents no pagaran el gravamen especial sobre immobles

Les empreses estrangeres que no estiguin establertes, llevat de les residents en paradisos fiscals, no hauran de pagar des del proper 1 de gener el gravamen especial sobre béns immobles del 3% que fins suportaven.
Així es recull en una esmena que el PP va a introduir en el projecte de Llei de mesures tributàries, que actualment està en tramitació al Senat. Aquesta esmena modifica el text refós de la Llei de l'impost sobre la renda dels no residents, que contemplava un gravamen especial sobre els béns immobles del 3% per a "les entitats no residents que siguin propietàries o posseeixin a Espanya, per qualsevol títol, béns immobles o drets reals d'ús o gaudi sobre aquests ".
EUROPA PRESS, Llegiu la notícia completa AQUÍ