Notificacions Electròniques Seguretat Social

A partir del proper dia 1 de gener de 2013, la Tresoreria General adoptarà 1 nou sistema de comunicació telemàtica, anomenat NOTESS, que substituirà els notificacions i comunicacions en paper per correu postal.

Estan obligats a utilitzar aquest sistema:
-Els subjectes obligats a incorporar-se al sistema RED
-Els que sense estar obligats a incorporar-se al sistema RED, s'hagin adherit voluntàriament, mentre segueixin incorporats al Sistema RED

Els Procediments subjectesa NOTESS són incialment les notificacions derivades del Procediment de gestió recaptatòria: Reclamacions de deute, Provisions de constrenyiment, actes en via executiva, Procediments de deduccions i ajornaments (Abril `13).
Gradualment s'incorporaran Altre Tipus de notificacions referides a Altres Procediments.

Per poder conèixer els procediments i comunicacions de la Tresoreria les empreses necessitaran:
1. Disposar d'un Certificat digital
2. Comunicar el correu electrònic (abans del 15 des `12) a través de la seu electrònica perque sigui informada de les notificacions efectuades.
3. Entrar a la seu electrònica de la Tresoreria General cada 10 dies per comprovar si se li ha fet alguna notificació, si no ho fan es donarà per notificat.
1)  facilitar el correu electrònic a la Seg.Social heu d'accedir amb el certificat digital vostre a la web:
i indicar el correu electrònic (si es vol també el telèfon) on voleu rebre l'avís de les notificacions
2) Inscriure's al Servei de Subscripció voluntària amb certificat digital a través de la web:
3) Accedir a les notificacions amb el certificat digital vostre a la web: