Impost sobre Patrimoni

Amb l'entrada en vigor de la Llei 16/2012 del 28 de desembre, es prorroga la vigència de l'Impost sobre el Patrimoni per l'exercici 2013, que es va establir inicialment, només pels exercicis 2011 i 2012.