Impost sobre Societats

Es prorroga per l'exercici 2013, l'aplicació d'un tipus de gravamen reduït per manteniment i creació de llocs de treball, per les microempreses (facturació inferior a 5.000.000,00 € i la plantilla mitjana inferior a 25 treballadors). Llei 16/2012 de 28 de desembre