Salari mínim interprofessional

El salari mínim queda fixat en 21,51 € /dia o 645,30 € / mes, depenent de si aquest es fixa per dies o per mesos.
Aquest serà d'aplicació a qualsevol activitat, agricultura, indústria i serveis, sense distinció entre sexes ni edat dels treballadors
El salari en espècie no pot minorar l'import íntegre de diners.