Prestació d'atur per autònoms i per assalariats: semblances i diferències


Un treballador per compte d'altri té major cobertura en cas d'atur que un treballador per compte propi quant a durada màxima
El novembre de 2010 el Govern de Rodríguez Zapatero va aprovar la llei que regulava l'atur per a treballadors autònoms, intentant donar sortida a una llarga reivindicació. No obstant això, la norma va néixer incompleta, ja que l'any passat, el Ministeri d'Ocupació va reconèixer la necessitat de revisar la prestació per cessament d'activitat dels autònoms amb l'objectiu de simplificar els requisits d'accés, ja que el 67% dels 5.281 autònoms que ho havien sol·licitat des de la seva regulació el 2011, un any després de la seva entrada en vigor, fins a agost de 2012, se'ls havia denegat per dificultats a l'hora d'acreditar la situació de cessament, segons dades de la Seguretat Social.