BONUS 2012

Què és: 
És un incentiu per a les empreses que contribueixin a una reducció de la sinistralitat laboral i realitzin actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals.

Està regulat pel 404/2010 de 31 de març, la Ordre TIN/1448/2010 de 02 de juny, la Ordre ESS/56/2013 de 28 de gener.


Qui ho pot sol·licitar:

Totes les empreses que cotitzin a la Seguretat Social per Contingències Professionals i que reuneixin els requisits exigits en la normativa.

Requisits: 
Cotitzar:
 • Haver cotitzat com a mínim 5.000€ per contingència professional durant el període d'observació pel qual es demana l'incentiu
 • En aquesta sol·licitud, per primera vegada, les empreses que durant el període 2009-2012 no hagin superat un volum de cotització per contingències professionals de 5.000,00€, si superen els requisits establerts, podran sol·licitar fins a 250€ d'incentius
 • Estar al corrent de pagament en el compliment de cotització a la Seguretat Social
Invertir
 • Haver realitzat inversions, documentades i quantitatives, en instal·lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals que puguin contribuir a l'eliminació o disminució de riscos durant el període d'observació.
Reduir Índex de Sinistralitat
 • Que els índexs de sinistralitat general i extrema, exclosos els accidents "in itinere", es trobin per sota dels límits establerts en la Ordre ESS/56/2013
No haver estat sancionada:
 • No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa per la comissió d'infraccions greus o molt greu en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social.
Declaració:
 • Acreditar, mitjançant formulari d'acta-declaració, el compliment per l'empresa dels requisits bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals.
Acreditar accions addicionals:
 • Les empreses la cotització de la qual sigui superior a 5.000€, hauran d'acreditar el desenvolupament o la realització, durant el període d'observació, de dos, com a mínim, de les següents accions:
  • Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis (treballadors designats o servei de prevenció propi), encara quan no estigui legalment obligada a efectuar-ho, o ampliació dels recursos propis existents. 
  • Realització d'auditories externes del sistema preventiu de l'empresa, quan no estigui legalment obligada a això. 
  • Existència de plans de mobilitat vial en l'empresa com a mesura per prevenir els accidents de treball en missió i els "in itinere". 
  • Acreditació de la disminució, durant el període d'observació, del percentatge de treballadors de l'empresa o centre de treball exposats a riscos de malaltia professional. 
  • Certificat de qualitat de l'organització i funcionament del sistema de prevenció de riscos laborals de l'empresa, expedit per entitat o organisme degudament acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), justificatiu de que aquesta organització i funcionament s'ajusten a les normes internacionalment acceptades. 
 • Les empreses que durant el període 2009-2012 no hagin superat un volum de cotització per contingències professionals de 5.000€, si la seva cotització per contingències professionals és de, com a mínim, 250€, haurà d'acreditar el desenvolupament o realització d'alguna de les següents accions:
  • Realització d'auditories externes del sistema preventiu de l'empresa, quan no estigui legalment obligada a això. 
  • Assumpció per l'empresari de l'activitat preventiva o designació de treballadors de l'empresa que assumeixin aquesta activitat. 
  • Obtenció, per l'empresari o els treballadors designats que vagin a assumir les tasques preventives, de formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals. 
Quantitat de l'incentiu: 
La quantia de l'incentiu es determina en funció del volum de cotització per contingències professionals.
És important considerar que, en qualsevol cas, el límit ve determinat per l'import de les inversions que l'empresa hagi efectuat durant el període d'observació. 
 • La quantia de l'incentiu podrà assolir fins al 5 per cent de l'import de les quotes per contingències professionals de cada empresa corresponent al període d'observació, o bé fins al 10 %si se li ha concedit l'incentiu corresponent a l'últim període d'observació en què l'empresa va poder efectuar la sol·licitud. 
 • En el cas d'empreses col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social, l'incentiu a percebre per les mateixes es contraurà a les quotes d'incapacitat permanent, mort i supervivència (IMS) per les quals l'empresa cotitza a la Seguretat Social, imputant-se per la mateixa als comptes de la col·laboració la part de l'incentiu que correspongui a les quotes d'incapacitat temporal, retingudes en virtut de l'esmentada col·laboració 
 • En aquesta sol·licitud, per primera vegada, les empreses que durant el període 2009-2012 no hagin superat un volum de cotització per contingències professionals de 5.000€, si superen els requisits establerts, podran sol·licitar fins a 250€ d'incentiu.