Entitats sense ànim de lucre. Pla de Comptabilitat

El 09/04/2013 es publica en el BOE la Resolució de 26 de març de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la que s'aprova el Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense finalitats lucratives.