FORMACIÓ CONTÍNUA

Les empreses disposen d'un crèdit anual per formar els seus treballadors.
Les empreses podran fer efectiu mitjançant l'aplicació de bonificacions a la Seguretat Social una vegada realitzada la formació (Reial Decret 395/2007, de 23 de març i Ordre TAS/2307/2007, de 27 de juliol).
Són beneficiàries de les bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social totes les empreses que tinguin centres de treball en el territori estatal, qualsevol que sigui la seva grandària i ubicació, desenvolupin formació per als seus treballadors i cotitzin per Formació Professional a la Seguretat Social. 
Totes les empreses disposaran d'un crèdit mínim de 420 euros anuals. Si no es disposa del crèdit durant l'any, es perd, és a dir, no s'acumula per a l'exercici següent.


Treballadors/es que poden beneficiar-se de la formació bonificada.
Assalariats que presten els seus serveis en empreses, o entitats públiques no incloses en acords de formació amb l'Administració Pública, en aquest cas l'acreditació es pot aconseguir mitjançant la signatura del representant de l'entitat pública corresponent. També poden participar els que es trobin en alguna de las següents situacions: 
  • Fixos discontinus en períodes de no ocupació. 
  • Que accedeixin a situació d'atur quan es trobaven en període formatiu. 
  • Acollits a regulació d'ocupació en períodes de suspensió d'ocupació per expedient autoritzat.
Treballadors/es que no poden beneficiar-se de la formació bonificada.
  • Autònoms ni personal d'Administracions Públiques. 
  • Personal en pràctiques no laborals, ni personal pertanyent a ETT a través de l'empresa usuària, sí a través de l'ETT. 
  • També queda prohibida la simulació d'un contracte laboral amb l'única finalitat de què el treballador participi en l'acció formativa.