Impost de Societats. Nou tipus impositiu per les empreses que iniciïn l'activitat a partir de l'01/01/2013

L'article 7 del Reial Decret Llei 4/2013 introdueix un tipus de gravamen reduït per les empreses de nova creació que iniciïn la seva activitat a partir de l'01/01/2013 per els dos primers exercicis en que s'obtinguin resultats positius.
Tributació:
  • Per la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros, al tipus del 15%.
  • Per la part de base imposable restant, al tipus del 20%.
Per més informació AEAT