Des de l'01/08/13 ITP transmissió d'Immobles al 10%

En data 03/08/2013 s'ha pulicat la Llei 1/2013, de 16 de julio, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses dels béns immobles (BOE 03.08.2013).
Aquesta llei modifica la lletra a) del article 32 de la Llei 25/1998, en la redacció establerta pel Decret Llei 3/2010, per fixar en el 10% el tipus de gravamen de la transmissió d'immobles i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, excepte els drets reals de garantia.
L'entrada en vigor és l'1 d'agost del 2013