Personal laboral: la seva falta molt greu caduca als 3 anys i no en 6 mesos

"Es regirà, en el que no estigui previst, per la legislació laboral"
El termini de prescripció de les faltes del personal laboral emprat per una administració pública serà el previst per l'Estatut Bàsic del Treballador Públic (EBEP) i no per l'Estatut dels Treballadors (ET). Una conclusió a la qual ha arribat el Tribunal Suprem, en aquesta sentència de 23 maig 2013 que llança uns resultats gens intranscendents. I és que, per exemple, en cas de faltes molt greus, com passa en el cas enjudiciat, el termini de prescripció serà de 3 anys, que preveu l'EBEP, enfront dels sis mesos que estableix l'ET.