Els naixements i defuncions es tramitaran electrònicament des del propi centre sanitari

La inscripció dels nounats es realitzarà directament des de l'hospital sense necessitat que els pares vagin al Registre Civil .
El Consell de Ministres ha rebut un informe del ministre de Justícia sobre l'Avantprojecte de Llei de mesures de reforma administrativa en l'àmbit de l'Administració de Justícia i del Registre Civil . Amb la nova norma s'incorporen les subhastes judicials al portal únic de subhastes electròniques del Butlletí Oficial de l'Estat i, a més a més, es permetrà la tramitació electrònica dels naixements i defuncions des dels centres sanitaris. L'Avantprojecte, que reforma la Llei d'Enjudiciament Civil i la Llei del Registre Civil, de 21 de juliol de 2011, per complir les recomanacions de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA), pretén simplificar el procediment per participar en subhastes .