MODIFICACIONS MODELS IMPOSTOS HISENDA

El passat 29 de novembre es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat les modificacions en els models 303 (autoliquidació trimestral d'IVA) i 036/037 (model censal), així com del model 340(Operacions de Llibres Registres). Aquestes modificacions obeeixen sobretot a la necessitat de recollir la informació de les declaracions acollides al criteri de caixa, però també a un afany de simplificació administrativa, ja que s'eliminen models en contenir el nou 303 la informació a la qual anaven referits.

Models censals 036 / 037
Pel que fa a aquests models, s'incorporen caselles identificatives que permeten comunicar l'alta o la baixa en la condició d’ Emprenedor de Responsabilitat Limitada així com la inclusió, exclusió, renúncia, revocació a la renúncia o baixa en el règim especial del criteri de caixa.

Model 303 d'Autoliquidació d'IVA

Els canvis d'aquest model (que passa de tenir una pàgina a tres) és aplicable a les operacions realitzades a partir de l'1 de gener de 2014, i presenta les següents modificacions:
  • Integra els models 310, 311, 370 i 371, els quals queden eliminats a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre. Els que declarin en el règim simplificat d'IVA utilitzaran també el 303, que comptarà amb fulls addicionals per a la informació de mòduls.

  • Inclou caselles addicionals per indicar les operacions de modificació de bases imposables (bases imposables i quotes deduïbles rectificades) i les adquisicions intracomunitàries de béns i serveis, així com la resta d'operacions en què es produeixi la inversió del subjecte passiu.

  • S'incorporen també dues noves caselles que permeten optar o revocar l'aplicació de la prorrata especial en l'última declaració-liquidació de l' exercici.

  • El model inclou un apartat en el qual els subjectes passius que s'hagin declarat en concurs en el període que es liquida indicaran si la liquidació és preconcursal o postconcursal.

  • En relació al criteri de caixa, s'inclourà la següent informació: S'identificaran els contribuents que hagin optat per l'aplicació del criteri de caixa, però també els destinataris d'operacions realitzades segons aquest criteri, detallant els imports de les operacions realitzades segons aquest règim.
Model 340 de Declaració Informativa d'Operacions incloses en els Llibres Registres
Com a conseqüència del nou règim especial del criteri de caixa és necessari introduir una nova clau d'operació que permeti identificar si les operacions registrades s'han efectuat d'acord amb aquest nou règim així com la incorporació de nous camps per als llibres de registre de factures expedides i rebudes per a la identificació de les dates de cobrament i pagament, així com els imports cobrats o pagats i la identificació dels mitjans de cobrament o pagament utilitzats.