SMI 2014 CONGELAT

El Salari Mínim Interprofessional per l'any 2014 ha quedat congelat, essent de 645,30€/mes

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13764.pdf