Certificats de professionalitat #BOE

En data d'avui s'han publicat al BOE:

  • Reial Decret 986/2013, de 13 de desembre pel que s'estableixen tres certificats de professionalitat de la família professional d'Edificació i obra civil que s'inclouen en el Repertori Nacional de certificats de professionalitat i s'actualitzen determinats certificats de professionalitat de la família professional Indústries extractives establertes en el Reial Decret 1217/2009, de 17 de juliol i en el Reial Decret 713/2011, de 20 de maig. 
  • Reial Decret 987/2013, de 13 de desembre, pel que s'estableix un certificat de professionalitat de la família professional Energia i aigua que s'inclou en el Repertori Nacional de certificats de professionalitat de la família professional d'Instal·lació i manteniment establerts en el Reial Decret 715/2011, de 20 de maig i en el Reial Decret 1079/2012, de 13 de juliol.

El #certificat de #professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

Un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i està configurat per una o més unitats de competència. La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat.

Cada unitat de competència d’un certificat de professionalitat té un bloc de formació associat que conforma un mòdul formatiu. Quan parlem de les unitats de competència ens referim a coneixements i capacitats que donen resposta a ocupacions i llocs de treball, mentre que els mòduls formatius descriuen la formació que cal per adquirir la unitat de competència corresponent.

Per més informació SOC