Com cotitzaran els autònoms i els treballadors temporals a temps parcial el 2014

El BOE publica l'Ordre que inclou totes les novetats
El Butlletí Oficial de l' Estat va publicar el dissabte l'ordre ESS/106/2014, de 31 de gener, amb entrada en vigor l'endemà de la seva publicació i efectes des del 1 de gener de 2014. L'ordre del Ministeri d'Ocupació desenvolupa les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional ja incloses tant en els pressupostos generals de l'Estat com a les normatives posteriorment aprovades, com el Reial decret llei 1/2014, de 24 de gener que equiparava la cotització per desocupació en els contractes de durada determinada a temps parcial, igualant-la a la dels indefinits, o la Llei 14/2013 d'Emprenedors per als casos de pluriactivitat amb jornada laboral a temps complet o a temps parcial superior al 50 %.