Gratuïtat del càrrec d'administrador enfront d'altres retribucions

La gratuïtat impedeix que l'administrador percebi una retribució com a conseqüència del mer exercici del seu càrrec. 
L'exercici del càrrec d'administrador en una societat de capital és gratuït, llevat que els estatuts socials estableixin una altra cosa, segons assenyala l'article 217 de la Llei de Societats de Capital. Aquesta gratuïtat només impedeix que l'administrador percebi una retribució en el seu caràcter de tal, és a dir, com a conseqüència del mer exercici del seu càrrec. No exclou, per tant, la retribució per un altre tipus de relacions jurídiques amb la societat, diferents de les inherents a la gestió social, com va assenyalar la Direcció General dels Registres i del Notariat en la seva Resolució de 19 de febrer de 1998.