Hi haurà límits més estrictes a les aportacions a plans de pensions

Hisenda reduirà els llindars deduïbles 
La reforma fiscal que aprovarà el Govern divendres que fixarà nous límits per aplicar la reducció per aportacions a plans de pensions. Actualment, els contribuents tenen, amb caràcter general, dret a rebaixar la seva base imposable en l'IRPF fins a 10.000 euros anuals per els diners destinats a la jubilació.