RD 625/2014 GESTIÓ INCAPACITAT TEMPORAL


El RD 625/2014, regula determinats aspectes de la gestió i control dels processos d'incapacitat temporal en els primers 365 dies de durada, sigui quina sigui la contingència determinant. Afecta a tots els Règims de la Seguretat Social amb l'excepció dels Règims especials de les Forces Armades, funcionaris civils de l'Administració de l'Estat i del personal al servei de l'Administració de Justícia.

Es produeixen importants modificacions en el procés de la tramitació dels Comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta, així com en les obligacions de la seva remissió per empreses i treballadors.

Una altra novetat important és la que les Mútues patronals podran formular propostes d'alta a les Unitats d'Inspecció Mèdica.

A continuació es detallen els aspectes més rellevants d'aquestes modificacions:

Art.2. Declaracions mèdiques de baixa i confirmació de la baixa en els processos d'incapacitat temporal
1. Comunicat mèdic de Baixa
 • Contingències comunes
  • El comunicat serà expedit pel metge d'Atenció Primària, després del previ reconeixement mèdic al treballador.
 • Contingències Professionals
  • També després del reconeixement mèdic previ al treballador, pel metge d'Atenció Primària, o pel metge de la Mútua amb la qual tingui concertada la cobertura l'empresa.
2. Comunicats mèdics de confirmació de la baixa: (Tant per a les contingències comunes com per a les professionals).S'estendran en funció del període de durada que consideri el metge. A aquests efectes s'estableixen quatre grups de processos:
 • Durada estimada inferior a 5 dies naturals: Es poden emetre en el mateix acte els comunicats de baixa i alta.
 • Durada estimada entre 5 i 30 dies naturals: El primer comunicat de confirmació als 7 dies següents al de baixa. Els següents en el termini màxim de 14 dies a comptar des del comunicat anterior de confirmació.
 • Durada estimada entre 31 i 60 dies naturals: El primer comunicat de confirmació als 7 dies següents al de baixa. Els següents en el termini màxim de 28 dies a comptar des del comunicat anterior de confirmació.
 • Durada estimada de 61 o més dies naturals: El primer comunicat de confirmació als 14 dies següents al de baixa. Els següents en el termini màxim de 35 dies a comptar des del comunicat anterior de confirmació.
 • Final de l'expedició dels comunicats de confirmació de baixa: Quan el procés arriba als 365 dies.
Tots els processos d'IT gestionats pel Servei Públic de la Salut, la Inspecció Mèdica o el metge d'atenció primària, emetran un informe de control de la incapacitat.

Si el procés d'IT té una durada prevista superior a 30 dies naturals, el segon comunicat de confirmació de baixa anirà acompanyat d'un informe mèdic complementari.

Art.5. Declaracions mèdiques d'alta en els processos d'Incapacitat temporal
 • Contingències comunes
  • El comunicat d'alta es pot expedir per:
   • Metge d'Atenció Primària
   • Inspecció Mèdica del Servei de la Salut
   • Inspecció Mèdica de l'entitat gestora
 • Contingències Professionals
  • El comunicat d'alta es pot expedir per:
   • Metge d'Atenció Primària
   • Inspecció Mèdica del Servei de la Salut
   • Inspecció Mèdica de l'entitat gestora
   • Metge de la Mútua amb la que tingui l'empresa subscrita la cobertura.
 • Efectes de l'alta
  • Serà el del dia següent a l'expedició del comunicat d'alta, tant per a les contingències comunes com per a les professionals.
Art.6. Propostes d'alta mèdica formulades per les mútues en els processos d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes

Aquesta és una de les novetats que s'inclouen en aquest RD. A aquests efectes les mútues patronals podran practicar propostes d'alta mèdica dels treballadors que pertanyin a les seves empreses associades. Les propostes es formularan a les unitats de la Inspecció Mèdica del Servei Public de la Salut, i si no són resoltes en el termini de 5 dies, això permetrà a la Mútua demanar l'alta a l'INSS que resoldrà en 4 dies.

Art.7. Tramitació dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta. Obligacions d'empresa i treballador
 • El metge que atengui al treballador li lliurarà dues còpies, una se la queda el treballador i l'altra és per lliurar a l'empresa.
 • El treballador té un termini de tres dies per lliurar els comunicats de baixa i confirmació a l'empresa.
 • Per al comunicat d'alta, el termini és de 24 hores següents a l'expedició del mateix.
 • L'empresa té un termini de 3 dies hàbils, per remetre els comunicats de baixa, confirmació i alta pel sistema RED. L'incompliment d'aquesta obligació donarà lloc al suspens per part de l'empresa del pagament delegat de les prestacions d'IT.
Art. 9. Requeriment als treballadors per reconeixement mèdic
 • L'INSS o les mútues Patronals podran citar als treballadors que es trobin en situació d'IT per a un reconeixement. Han de citar amb una antelació mínima de 4 dies hàbils, advertint-los que de no assistir, se suspendrà cautelarment la prestació fins a la justificació de l'absència, o es procedirà a la seva extinció en el cas que no hi hagi justificació.