FALS AUTÒNOM

És un fals autònom! 

Vostè ha llegit a la premsa que està augmentant el nombre d'empleats que es donen d'alta com a autònoms. De fet, la seva empresa s'està plantejant la contractació d'un autònom per estalviar costos en cotització ... 

Estalvi. La seva empresa necessita contractar un treballador. I per estalviar-se les despeses de Seguretat Social ha pensat en contractar un autònom que assumeixi el cost de les seves cotitzacions. Atenció! Sap que aquesta forma d'actuar pot ser il · legal? Què és el que ha de saber? 

Frau de llei:
Indicis. Si la seva empresa recorre a un autònom i la relació entre ambdues parts compleix les característiques d'una relació laboral, el seu empleat serà un "fals autònom". El que determina l'existència d'una relació laboral entre tots dos és el següent (per molt que hagin signat un contracte mercantil): 
  • Dependència. Vostè controla les tasques de l'autònom, li dóna ordres i fixa el seu horari. Doncs bé, això demostra que l'autònom és un subordinat més. Atenció! Si a sobre li paga una nòmina més o menys fixa i li concedeix els mateixos dies de vacances que la resta de la plantilla, la dependència encara serà més clara. 
  • Alienitat. Una altra causa que acredita l'existència d'una relació laboral és que vostè assumeix els beneficis i els riscos derivats del treball de l'autònom. Apunt. Així succeeix, per exemple, si contracta un comercial que utilitza la infraestructura i les eines de la seva empresa (com un telèfon mòbil i un vehicle). 
Conseqüències. Si es compleixen aquestes notes, el contracte mercantil serà fraudulent i cabrà considerar l'autònom com un treballador indefinit més de la seva empresa. Si es troba en aquesta situació, el "fals autònom" podrà reclamar: 
  • Les cotitzacions a la Seguretat Social dels quatre anys anteriors. Atenció! Haurà d'assumir tant la quota patronal com la quota obrera. Això, amb un recàrrec del 20%. 
  • Les diferències salarials no cobrades que fa als sous marcats pel conveni col·lectiu per al seu grup professional. 
  • El cobrament d'una indemnització per acomiadament improcedent, quan vostè decideixi finalitzar la relació mercantil. Atenció! A més, ha de computar una antiguitat des del seu primer dia a l'empresa. 

És un TRADE 

Cauteles. Si la seva empresa compta amb un treballador autònom econòmicament depenent (els TRADE, que són aquells autònoms els ingressos procedeixen d'un sol pagador en més d'un 75%), també podria incórrer en aquestes responsabilidats. Atenció! No pensi que pel fet d'haver signat un contracte de TRADE està evitant la figura del "fals autònom". Per tant: 
  • Assegureu-vos que l'autònom presta els seus serveis amb els seus propis recursos, i de manera diferenciada dels seus empleats. Apunt. Faci-ho així, per exemple, si treballa en les seves pròpies instal·lacions amb el seu propi material. 
  • Deixeu que sigui ell qui s'organitzi el seu horari i la seva forma de treballar (sense perjudici que li marqui un calendari de lliurament de les comandes). Atenció! A aquests efectes, sàpiga que el TRADE té dret a 18 dies de vacances (això sí, al seu càrrec). 
  • Encara que la seva empresa li aboni com a mínim el 75% dels seus ingressos, aquests ingressos dependran del resultat del seu treball (com de les vendes realitzades o de les unitats produïdes). Per tant, és ell qui assumeix el risc, i és probable que el pagament variï cada mes. 
  • Si vas a contractar unes tasques a un treballador autònom, deixeu que sigui ell qui s'organitzi el seu horari. A més, assegureu-vos que l'autònom utilitza la seva pròpia infraestructura i el seu propi material.
Font: Apuntes y Consejos