MODIFICACIÓ BASES DE COTITZACIÓ AUTÒNOMS

Et recordem la possibilitat de modificar les bases de cotització sempre que ho sol·licitin abans de l'1 de novembre de l'any en curs, i tenint en compte les regles següents:

1) Treballadors autònoms que en data 1 de gener de 2014 siguin menors de 47 anys
Podran triar la base de cotització, dins dels límits de les bases mínima de 875,70 euros i màxima de 3.597,00 euros.

2) Treballadors autònoms que a 1 de gener de 2014 tinguin l'edat de 47 anys i cotitzin per una base igual o superior a 1.888,80 euros o causin alta en aquest règim d'autònoms
Igual que en l'apartat 1) anterior, podran escollir la base de cotització, dins dels límits de la base mínima de 875,70 euros i màxima de 3.597,00 euros.

3) Treballadors autònoms que a 1 de gener 2014 tinguin l'edat de 47 anys i cotitzin per una base inferior a 1.888,80 euros 
La base màxima de cotització per la qual poden optar és la de 1.926,60 euros.

4) Treballadors autònoms que a 1 de gener 2014 tinguin complerta l'edat de 48 anys o més 
Podran escollir entre una base mínima de 944,40 euros i una màxima de 1.926,60 euros.

5) Pluriactivitat.- Quan causin alta inicial en el Règim Especial d'Autònoms i compatibilitzin la seva activitat amb un treball per compte d'altri a temps complet o a temps parcial superior a un 50% de la jornada 
 • Jornada completa:
  • Durant els primers 18 mesos: Podran triar entre una base mínima de 438,00 euros i una màxima de 3.597,00 euros
  • Durant els següents 18 mesos: Podran triar entre una base mínima de 656,70 euros i una màxima de 3.597,00 euros

 • Jornada parcial superior al 50%
  • Durant els primers 18 mesos: Podran triar entre una base mínima de 656,70 euros i una màxima de 3.597,00 euros
  • Durant els següents 18 mesos: Podran triar entre una base mínima de 744.30 euros i una màxima de 3.597,00 euros
6) Treballadors autònoms que durant l'any 2013 hagin contractat a 10 treballadors o més per compte d'altri
La base de cotització serà la base mínima corresponent al grup de Tarifa 1 del Règim General: 1.050,50 euros mensuals.

7) Treballadors que amb anterioritat als 50 anys hagin cotitzat cinc o més anys en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social La base de cotització d'aquests treballadors autònoms, tindran les següents quanties: 
 • Si l'última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1.888,80 euros mensuals, s'haurà de cotitzar per una base compresa entre 875,70 euros i 1.926,60 euros mensuals.
 • Si l'última base de cotització acreditada hagués estat superior a 1.888,80 euros mensuals, s'haurà de cotitzar per una base compresa entre 875,70 euros mensuals i l'import d'aquella incrementada en un 5 per 100, podent optar, en cas de no arribar-hi, per una base de fins a 1.926,60 euros mensuals.
A aquests efectes es considera com a última base de cotització acreditada, l'última per la qual hagi cotitzat el treballador, complerts o no els 50 anys d'edat.

8) Autònoms societaris de societats mercantils capitalistes i de societats laborals incloses en el RETA. (S'exclouen les societats civils, les col·lectives i les comanditàries) 
Els és d'aplicació la base mínima de cotització per al grup 1 del Règim General. Per a l'any 2014: 1.051,50 euros mes. 

Els treballadors d'aquest col·lectiu que causin alta inicial en el Règim d'Autònoms podran cotitzar per la base mínima de 875,70 euros durant els primers 12 mesos d'alta en el règim