Seguretat Social: Nova campanya de la Inspecció

La Inspecció ha iniciat una campanya per revisar si les empreses cotitzen correctament. Vegeu què li poden sol·licitar i com actuar en aquest cas.

Està passant. La Inspecció està revisant especialment si les empreses cotitzen correctament pels endarreriments i per les gratificacions de meritació superior al mes. També està verificant si els pagaments per dietes i quilometratge - que no cotitzen fins a determinats límits - realment estan justificats. Apunt. Vegeu la documentació que li sol·licitaran si la seva empresa es veu afectada per aquesta campanya:

  • Endarreriments. Una relació dels convenis aplicables a la seva empresa en els últims quatre anys, per comprovar que vostè ha actualitzat els salaris de la seva plantilla en base a les revisions salarials publicades i si ha cotitzat per aquestes revisions.
  • Conceptes. Li demanaran també les nòmines i una llista dels conceptes retributius que ha estat abonant, en diners i en espècie, amb indicació de la seva periodicitat en el pagament.
  • Extrasalarial. Si abona dietes o quilometratge, la Inspecció voldrà assegurar-se el seu caràcter extrasalarial, i li ha de requerir els justificants corresponents. A més, li demanaran el model 190 dels últims quatre anys (en què aquests conceptes s'identifiquen amb la clau L), així com els comptes del Grup 6 (per verificar si també s'han abonat dietes o quilometratge que no apareixen en nòmina) .

Actuï correctament. Si la seva empresa cotitza correctament, no tindrà problemes amb la Inspecció.

En aquest sentit:
  • Recordeu que està obligat a pagar endarreriments i a cotitzar per ells no només respecte a la seva plantilla actual, sinó també respecte als empleats que hagin causat baixa i que els hagin meritat (fins i tot encara no els hagin reclamat).
  • Si paga retribucions de meritació superior al mes, prorrategi les cotitzacions durant els mesos en què s'hagin meritat. Atenció! Algunes empreses només cotitzen en el mes en què efectuen el pagament, de manera que deixen de cotitzar les quanties que excedeixen de la base màxima.
  • Si abona dietes, assegureu-vos que ho fa per compensar les despeses ocasionades a la seva plantilla i deseu els justificants dels desplaçaments (tiquets de restaurant, factures d'hotels ...).
  • En les retribucions de periodicitat anual, prorrategi la cotització en 12 mesos. Deseu justificants de les dietes per no haver de cotitzar per elles.
Font: Apuntesyconsejos-laborales.es