ERRORS EN EL MODEL 145

Què succeeix si un treballador lliura a l'empresa el model 145 amb dades errònies?
El model 145 és el document on el treballador informa la situació familiar i personal a efectes de que l'empresa pugui calcular-li el % de renda correctament.

L'empresa no està obligada a verificar si les dades que comunica el treballador són verídiques ja que és el treballador el que fa aquesta comunicació.

Al treballador, si falseja les dades del model 145 amb la finalitat de tenir menys retenció, pot suposar-li una sanció o una altra en funció de si estava obligat o no a fer la renda. 
  • Si el treballador estava obligat a fer la renda i les dades que ha facilitat són falses, el treballador pot rebre una sanció del 35% de les quantitats que no s'hagin retingut mensualment degut a les dades errònies. 
  • Si el treballador no estava obligat a presentar la renda, la quantitat de la sanció pot ser del 150% de les quantitats deixades de retenir. 
És molt important el correcte emplenament del model 145 i si durant l'any es produeixen situacions que afecten al % de renda (principalment que aquest augmenti com deixar de tenir alguna deducció) és necessari que el treballador comuniqui aquesta nova situació a l'empresa perquè aquesta pugui recalcular el % de renda.