Interès legal del diner 2015 #Pressupostosgeneralsdelestat2015

Amb els Pressupostos Generals de l'Estat, queda fixat un nou valor pel preu del diner. Quedant de la següent manera:

  • Interès legal del diner: 3,50 %
  • Interès de demora: 4,375%
Llei 36/2014 Disposició Addicional Trenta-dos