IPREM #Pressupostosgeneralsdelestat2015

En el BOE del 30 de desembre, s'ha publicat la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2015, es prorroguen els imports del 2014 de l'IPREM, quedant de la següent manera:

IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples)
  • L'IPREM diari, 17,75 euros.
  • L'IPREM mensual, 535,51 euros.
  • L'IPREM anual, 6.390,13 euros.
En els supòsits en que la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència a l'IPREM, la quantitat anual de l'IPREM serà de 7.455,14 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, excepte que expressament s'excloguin les pagues extraordinàries (Disposició Addicional Vuitanta-quatre).