PLAN PREPARA: Pròrroga a les ajudes per a aturats

S'ha prorrogat durant sis mesos més l'ajut econòmic per a aquelles persones que hagin esgotat la seva prestació per desocupació. 

Quantitat mensual: 399 euros o 452 si la persona beneficiària té a càrrec com a mínim a tres membres de la unitat familiar en el moment de la sol·licitud.

Per poder sol·licitar-la, el beneficiari no ha de tenir rendes de qualsevol naturalesa superiors, en còmput mensual, al 75% del SMI (486,45 euros) i ha de portar inscrit com a demandant d'ocupació com a mínim, dotze dels últims divuit mesos, o bé ha de tenir responsabilitats familiars.

Aquest ajut es podrà percebre com a màxim durant els sis mesos següents a la data de la sol·licitud. 

Més informació AQUÍ