Impost de societats per les Associacions?

Amb la darrera Reforma Fiscal aprovada al novembre del 2014, es va modificar l'article que parlava de qui són Subjectes passius de l'Impost de Societats i qui està obligat a presentar la declaració.

Llei 27/2014 de 27 de novembreRD Legislatiu 4/2004. Text refós de LIS
Article 124. Declaracions
(...)
3. Els contribuents que es refereixen els apartats 2,3 y 4 de l’article 9 d’aquesta llei, estaran obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.
Article 136. Declaracions
(...)
3. Els subjectes passius que es refereix el capítol XV del títol VII d’aquesta llei estaran obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.
No obstant, els citats subjectes passius no tindran obligació de presentar declaracions quan compleixin els següents requisits:
  • Que els seus ingressos no superin 100.000,00 € anuals
  • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superin els 2.000,00 € anuals
  • Que totes les rendes no exemptes obtingudes estiguin sotmeses a retenció.

Ara, degut a les pressions, han hagut de tirar endarrera, i amb el RDL 1/2015, en el seu article 7, tornen a modificar l'article 124, que queda redactat de la següent manera:
Artículo 7 Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se modifica el apartado 3 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:

«3. Los contribuyentes a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 de esta Ley estarán obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.
No obstante, los contribuyentes a que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de esta Ley no tendrán obligación de presentar declaración cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) Que sus ingresos totales no superen 50.000 euros anuales.
b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales.
c) Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.»

En resum que les entitats que compleixin aquests requisits, no estaran obligades a la presentació de l'Impost de Societats, i per tant, tampoc no estaran obligades a portar la comptabilitat segons el Pla General Comptable.