Incentius per baixa sinistralitat

Si la seva empresa ha realitzat inversions en instal·lacions, equips o màquines per tal de reduir i d'eliminar riscos en els llocs de treball, pot sol·licitar un incentiu sempre que, a més, els seus índexs de sinistralitat no superin els fixats per la normativa. 

Aquest incentiu depèn de l'import cotitzat per contingències professionals, així com de si ja es va obtenir l'ajut en anteriors exercicis. En concret:
  • Si ha satisfet quotes per contingències professionals per un import superior a 5.000 euros en un període acumulat de, com a màxim, els últims quatre anys (termini que es denomina "període d'observació"), podrà obtenir un incentiu de fins al 5% de les quotes per contingències professionals satisfetes en aquest "període d'observació". Aquest percentatge s'eleva fins al 10% si ja va obtenir l'incentiu en el període d'observació consecutiu immediatament anterior.
  • Si en un període de quatre anys no supera els 5.000 euros de cotització per contingències professionals, la quantia té com a límit màxim 250 euros per al primer període d'observació. Aquest import s'eleva a 500 euros en els períodes successius, sempre que en el període immediatament anterior s'hagi rebut l'incentiu.

La sol·licitud s'ha de presentar davant la mútua o entitat gestora amb la qual la seva empresa tingui contractades les contingències professionals, sent el termini límit el proper 15 de maig de 2015. 

Per a més informació feu clic aquí