ASSEGURANCES PER EMPRESES / EMPRESARIS

Per les empreses, hi ha un seguit d'assegurances que són obligatòries i d'altres que són voluntàries.
D’aquestes darreres, és important valorar els riscos i les conseqüències dels possibles danys a l'hora de decidir contractar una pòlissa o no.
De les que en diem obligatòries, no ho són per totes les empreses per iguals, ja que s'ha de tenir en compte les circumstàncies que envolten l'empresa, el sector de la seva activitat, el conveni col·lectiu al que s'acull, etc.

ASSEGURANCES OBLIGATÒRIES
 • Accidents de conveni: Cada conveni col·lectiu estableix l'obligació de contractar una assegurança que cobreixi les conseqüències d'un accident laboral. Les cobertures i indemnitzacions a pagar les estableix el propi conveni i el cost de l'assegurança depèn tant del nombre de treballadors, dels capitals garantits i de l'activitat que realitzi l'empresa. És important recordar que el cost de l'assegurança per treballador s'ha de cotitzar a la seguretat social cada mes com a rendiment en espècie.
 • Responsabilitat Civil: Determinades activitats tenen l'obligació de contractar aquesta assegurança. Aquesta assegurança s'encarrega de pagar les possibles reclamacions per via civil que puguin donar-se en el desenvolupament de l'activitat. Afecta sobretot a activitats professionals.
 • Assegurança desenal: La llei obliga a oferir una garantia de 10 anys als compradors d'immobles nous, que cobriria els danys, defectes o vicis de la construcció.
 • Vehicles: Igualment, si l'empresa disposa de vehicles, ja siguin turismes o industrials, estan obligades a contractar una assegurança per aquest vehicle.
 • Externalització de pensions: Hi ha convenis que estableixen l'obligació de l'empresa de subscriure una assegurança per cobrir la indemnització que s'ha de pagar als treballadors quan aquests es jubilin.
 • Pla de pensions: Hi ha convenis que estableixen l'obligació de l'empresa de subscriure un pla de pensions pels treballadors. És important recordar que el cost de l'assegurança per treballador s'ha de cotitzar a la seguretat social cada mes com a rendiment en espècie.
ASSEGURANCES NO OBLIGATÒRIES
 • Assegurança multirisc: Ja sigui un local de negoci o oficina, en la majoria dels casos és convenient contractar una assegurança multirisc pel lloc on s'ubica l'empresa. Tenir coberts els danys que podem patir al local o que es puguin produir als veïns pot sortir més rendible que la despesa que et pugui suposar aquests, si és que es produeixin.
 • Responsabilitat Civil: En els casos que no sigui obligatòria, pot ser convenient tenir contractada aquesta assegurança, si bé, hi ha diferents tipus:
 • Responsabilitat Civil Patronal: Cobreix els perjudicis derivats de la relació empresa-treballador
 • Responsabilitat Civil Productes: Cobreix els danys que puguin causar els productes obtinguts i lliurats al seu destinatari
 • Responsabilitat Civil d'Explotació: Cobreix els danys que pugui causar l'empresa com a conseqüència directa de la seva activitat empresarial.
ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Protecció de Dades
Sense compromís us podem fer els estudis necessaris per qualsevol dels temes abans referenciats. Les assegurances són calculades amb la companyia MAPRE.